Vpis in izpis iz vrtca

Vpis v vrtec

V Vrtec Stopiče vpisujemo in sprejemamo predšolske otroke na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Sprejmemo otroke, ki so dopolnili starost enega leta oziroma najmanj enajst mesecev.

Enkrat letno (predvidoma konec meseca marca, začetek aprila) v dogovoru z ustanoviteljico MO Novo mesto objavimo javni vpis novincev za novo šolsko leto. V času vpisa organiziramo dneveodprtih vrat.
Vlogo za sprejem otroka v vrtec, lahko dobite pri svetovalni delavki in na spletni strani vrtca.

V času vpisa lahko starši vložite vlogo za premestitev otroka na drugo lokacijo vrtca za novo šolsko leto.

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok, ki jo imenuje občina ustanoviteljica v skladu z 20. členom Zakona o vrtcih.

Za starše novincev organiziramo pred začetkom novega šolskega leta roditeljski sestanek, na katerem predstavimo postopek uvajanja otroka v vrtec in morebitne težave, ki se ob tem lahkopojavijo. Vsi starši so vabljeni tudi na pogovore z vzgojitelji. Starši zaupate vrtcu svojega otroka za znaten del dneva, kar sprejmemo vsi zaposleni z vso odgovornostjo. Da bi vzgojitelj lahko čim prej pridobil otrokovo zaupanje in da bi seotrok v vrtcu čim prej prilagodil, potrebuje od staršev pomembne informacije o njegovih posebnostih.

Pred vključitvijo v vrtec mora otrok opraviti pregled pri zdravniku (pediatru), ki izda potrdilo o pregledu. Starši potrdilo izročite vzgojiteljem prvi dan otrokove prisotnosti v vrtcu.

Postopno uvajanje

V vrtcu želimo otrokom in staršem kar najbolj olajšati vstop v vrtec.
Uvajanje novincev poteka na vseh treh lokacijah vrtca zadnji teden v avgustu v prisotnosti staršev, od 10. do 11. ure.
Priporočamo vam, da se postopnega uvajanja udeležite. Tako bo otrok ob vaši pomoči novo okolje lažje spoznal, hkrati pa je to priložnost, da se spoznamo in izmenjamo pomembne informacije (zdravstvene posebnosti, navade, …). Prve dni v septembru pa otrokovo samostojno bivanje v vrtcu postopno podaljšujte.

Izpis iz vrtca

Izpis otroka iz vrtca je možen s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, če je odjava oddana do 15. v mesecu.

Rezervacija

Starši otrok, za katere je občina ustanoviteljica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno in sicer v času od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. O odsotnosti otrok so starši dolžni vrtec obvestiti 15 dni pred nastopom odsotnosti. Poračun se izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti. Starši plačajo rezervacijo v višini 50% njim določenega zneska plačila.

V primeru daljše neprekinjene odsotnosti otroka nad 30 dni iz vrtca zaradi bolezni lahko starši uveljavljajo rezervacijo v višini 30% njim določenega zneska plačila. Za uveljavitev rezervacije zaradi bolezni morajo starši predložiti vrtcu zdravniško potrdilo najkasneje v roku 5 dni po zaključku odsotnosti.

Priponke:
Pravilnik: Sprejem otrok v vrtce

 

Dostopnost